Privacy & disclaimer

De firma KORTRIJKNOORD BVBA, met uitbatingsnaam Kono , behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of het gewijzigde privacybeleid zullen bekend gemaakt worden op de website. Zij zullen automatisch van kracht worden na de datum van publicatie op de website. Tot zolang blijven de oude gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid van kracht en raadpleegbaar op de website.

De firma KORTRIJKNOORD BVBA is gevestigd te Hoogledestraat 97a, 8610 Kortemark. Ondernemingsnummer BE 0.683.769.529.

De gebruiker erkent dat de website van Kono teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, merken, logo’s, benamingen, handels- en domeinnamen en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en Kono of derden toebehoren.

Kono staat u toe om de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, te bekijken en te downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Kono de informatie, die op of via de website wordt aangeboden, op te slaan (behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop aan derden te verlenen.

De website is een Internet communicatieplatform dat de gebruiker mogelijkheden biedt tot interactie. Kono biedt geen enkele waarborg in verband met de aangeboden informatie en kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het gebruik van de gegevens die door gebruikers of derden via de website werden uitgewisseld en meegedeeld
Als gebruiker van de website verbindt u zich ertoe enkel relevante informatie en berichten te versturen naar de website.

U zal hierbij de algemene beginselen van Netiquette (i.e. de set van gedragsregels in verband met behoorlijk gebruik van het Internet) respecteren. Kono behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik en eenzijdig het geheel of een deel van de informatie of de gegevens die door gebruikers worden ingegeven al dan niet op de website te plaatsen, te weigeren of geheel of gedeeltelijk te wissen, en dit zonder kennisgeving of motivering.

De gebruiker erkent dat ingezonden informatie een openbaar karakter krijgt, zodat Kono de betreffende gegevens op de website ter beschikking kan stellen opdat deze door anderen bekeken kunnen worden, zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte werd gebracht.

U verbindt zich er onder meer toe om: (i) de informatie waartoe u toegang krijgt via de website, niet wederrechtelijk te gebruiken; (ii) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, of waardoor de toegankelijkheid van de website wordt onderbroken of stopgezet; (iii) de website niet te gebruiken voor het versturen van virussen of voor de transmissie of het versturen van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter; en (iv) de website niet te gebruiken op een wijze waardoor er een inbreuk gepleegd zou worden op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging.

Kono neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op de website wordt geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn. Vergissingen en fouten kunnen evenwel voorkomen. Kono biedt de website aan “zoals ze is”, zonder enige waarborg te geven omtrent de erop aangeboden informatie. De gebruiker mag er niet van uitgaan dat de aangeboden informatie steeds correct is. Indien u over bepaalde informatie zekerheid wenst, dient u rechtstreeks contact op te nemen met Kono via info@ko-no.be of andere communicatiemiddelen.
De informatie op de website wordt periodiek gewijzigd. Kono behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website.

Indien er via de website rechtstreekse of onrechtstreekse adviezen worden gegeven, dan worden deze gegeven zonder enige vorm van garantie en zonder dat Kono hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent een advies dat voor uw situatie pertinent is.

Kono is derhalve niet verantwoordelijk voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens die aangeboden worden via de website. Dit geldt zowel voor de informatie die door Kono zelf op de website werd geplaatst, als voor de informatie afkomstig van gebruikers of derden. Schade ten gevolge van het gebruik van onjuiste gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op welke vorm van schadevergoeding ook. Kono is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via de website. Voor de technische realisatie van de website wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Kono kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

U begrijpt en aanvaardt dat het gebruik van de website en van de informatie en/of gegevens die u verkrijgt via het gebruik van de website, op uw eigen risico gebeurt en dat u uitsluitend verantwoordelijk zult zijn voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van gegevens en/of data. Het gebruik van invulformulieren is enkel gegarandeerd indien deze met een officieel Office Microsoft product worden geopend. Gebruik van open office producten of aanverwanten, kan en zal leiden tot misberekening in de formulieren.

Het Belgisch recht is van toepassing op de website en op de gebruiksvoorwaarden. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de bevoegde rechtbank zich uitspreken, tenzij dwingende wetsbepalingen die bevoegdheid niet zouden aanvaarden.
Kono is evenmin verantwoordelijk voor websites die beheerd worden door derden en waarnaar gelinkt wordt vanop de website. Kono oefent geen enkele controle uit op de websites van deze derde partijen en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Kono de informatie goedkeurt die deze websites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Kono en de eigenaar van de betreffende websites. De gelinkte websites kunnen een privacy- en veiligheidsbeleid volgen dat anders is dan hetgeen door Kono wordt gevolgd.

Dataprivacy is van groot belang voor Kono. We willen daarom open en transparant communiceren over hoe Kono omgaat met je persoonlijke gegevens. Dit privacy beleid heeft tot doel u te informeren over de persoonlijke gegevens die Kono verzamelt, waarom we dergelijke gegevens verzamelen, hoe we omgaan met de gegevens die u ons bezorgt en wat uw rechten zijn.

We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die u aan ons wilt verstrekken of die we nodig hebben om onze diensten aan u te verlenen. Bij de formulieren op onze website wordt steeds aangegeven welke velden verplicht en welke velden optioneel in te vullen zijn.
Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

 • Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die Kono nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoonnummer). Als u ons uw telefoonnummer hebt meegedeeld zal u alleen door ons bedrijf telefonisch (of door sms/mms als u ons uw Gsm-nummer hebt meegedeeld) gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.
 • Betaalinformatie, onder andere om aankopen te doen (zoals kredietkaartnummer, vervaldatum, factuuradres). Let op: we slaan geen betalings- of creditcardgegevens op.
  Consumentenfeedback, waaronder informatie die u deelt met Kono over uw ervaring met Kono producten en diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties, getuigenissen en andere feedback in verband met Kono producten);
 • Demografische informatie (uw geboortedatum, leeftijd, geslacht)
  In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan Kono niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen.

De meeste diensten vereisen geen vorm van registratie. U kunt onze site dan ook bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Echter, een aantal diensten kan registratie vereisen:
Indien u in dergelijke situatie verkiest om de gevraagde persoonsgegevens niet vrij te geven, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van de site of dat wij uw verzoek niet kunnen beantwoorden. Hier verwijzen wij voornamelijk naar het invulformulier contactgegevens.

Kono kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • Direct marketing : énkel indien u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten.
 • Personaliseren: Kono kan persoonsgegevens combineren met gegevens die afkomstig zijn om een vollediger beeld van u als consument, waarmee Kono u dan weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn (het organiseren van wedstrijden, het verzenden van nieuwsbrieven).
 • Optimalisatie van de website: Kono verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de website verder op punt te stellen.

Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarden aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. Kono kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens Kono.
Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.
Kono eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.
Kono deelt dus alleen gegevens die nodig zijn om uw producten te laten werken of om onze diensten te kunnen leveren.

Als klant kan u promotionele e-mails ontvangen over het aanbod van Kono indien u zich hiervoor expliciet heeft akkoord verklaard.
Als u geen berichten meer wilt ontvangen van Kono, dan kunt u zich te allen tijde :
uitschrijven door heel eenvoudig de uitschrijflink onderaan de mails aan te klikken; of door een mail te sturen naar info@kono.be
uitschrijven via het contactformulier van de site
Wij sturen u dan geen mailing of nieuwsbrieven meer. Indien u op enig tijdstip beslist om geen commerciële of promotionele informatie meer te ontvangen met betrekking tot onze eigen producten of diensten of met betrekking tot de producten of diensten van onze verbonden vennootschappen of onze zakenpartners kan u zich ten alle tijden uitschrijven.

Recht op informatie, toegang en inzage 
U heeft het recht om aan Kono te verzoeken om inzage van en rectificatie van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking van uw gegevens. U heeft meer bepaald het recht om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens en in de volgende informatie: de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties, indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen.

Recht op correctie
De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. U heeft daarom het recht om uw gegevens te rectificeren.

Recht op overdraagbaarheid 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens, verstrekt aan Kono, in een gestructureerde, gangbare en ‘machineleesbare’ vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien dit technisch mogelijk is.

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)
U heeft het recht van Kono zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen en Kono is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht van Kono de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer:

 • de juistheid van de persoonsgegevens door U wordt betwist, gedurende een periode die Kono in staat stelt de juistheid van deze persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en U zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • Kono de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar U heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht van bezwaar
U kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor de vermelde doeleinden in zoverre de gegevensverwerking niet noodzakelijk is voor wettelijk voorgeschreven verplichtingen en voor normale werking van de onderneming. Kono staakt de verwerking van de persoonsgegevens dan, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden (zoals bijvoorbeeld de uitvoering van een Arbeidsovereenkomst).

Bepaalde soorten gegevens worden door ons ontvangen en opgeslagen telkens wanneer u met ons contact heeft.
Zo gebruiken wij, net als veel andere websites, “cookies” en verkrijgen wij bepaalde soorten gegevens wanneer uw webbrowser Kono opent (welke pagina’s worden bezocht en hoe intensief onderdelen van Kono worden gebruikt). Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan uw wensen. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.

De Site kan links naar andere websites bevatten. Wanneer u de site verlaat en een andere website bezoekt, is het mogelijk dat andere privacy praktijken worden gehanteerd en dat er een ander privacy beleid van toepassing is waarover Kono geen controle heeft en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

Kono bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het aanbieden van de diensten en ondersteuning van uw product, voor het uitvoeren van transacties die u heeft aangevraagd of voor andere essentiële doeleinden, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van mogelijke geschillen en het naleven van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren, kunnen de feitelijke bewaarperiodes aanzienlijk variëren.
Zo kunnen we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met Kono gedurende een redelijke periode bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn voor het doel waarvoor ze werden bewaard, zullen we deze op een veilige manier vernietigen en/of verwijderen.

Kono kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als Kono te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.
In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke overname van Kono door een ander bedrijf, zou de overnemer toegang krijgen tot de informatie die door die entiteit van Kono wordt bijgehouden maar ook gehouden zijn tot dezelfde verplichtingen ten aanzien van uw persoonsgegevens als Kono.

Kono heeft passende mechanismen ingevoerd om persoonsgegevens te beschermen wanneer deze internationaal worden doorgegeven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. Uw bescherming is daarom gewaarborgd.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor

Deze policy werd gecreëerd op en is in werking sinds 25/05/2018.
Wij behouden ons het recht voor om, naar ons volledig eigen goeddunken, op elk ogenblik (delen van) deze policy te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. U dient deze pagina regelmatig te verifiëren teneinde kennis te nemen van de meest recente versie van deze policy, aangezien uw voortgezet gebruik van deze website na het plaatsen van wijzigingen aan deze bepalingen zal betekenen dat u deze wijzigingen aanvaardt. Wij zullen echter nooit retroactief belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons gebruik van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming daarvoor te vragen.

VRAGEN?
Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons door het sturen van e-mail naar info@kono.be .
Tenzij anders vermeld is Kono verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is.

Contact & reservatie